Skola och omsorg i S-budget

Alliansens budget för 2021 röstades igenom i kommunfullmäktige 15 oktober. Kommunalskatten kommer att vara oförändrad istället för att höjas med deras tidigare föreslagna 30 öre, eller med 65 öre vilket är vad Socialdemokraterna föreslår.

Här förklaras vad vi prioriterar i vår budget med fokus på mer resurser till välfärden, framförallt skola och omsorg.

Vad vill Socialdemokraterna?

Så mycket mer satsar Socialdemokraterna jämfört med Alliansens budget

Kommunstyrelsen: 1 miljon mer

Barn- och utbildningsnämnden: 38,9 miljoner mer

Socialnämnden: 36,2 miljoner mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: 8,4 miljoner mer

Kultur- och fritidsnämnden: 8 miljoner mer

Barn och utbildning

Framtiden börjar i skolan. En bra utbildning förser unga med verktyg som kan förändra både det egna livet och samhället i stort. Socialdemokraterna tror att politiken kan skapa rätt förutsättningar för barn och ungas steg in i vuxenlivet. Vi förstår att skolan behöver långsiktiga projekt och planer, snarare än snabba processer och förändringar.

Alla ska klara grundskolan oavsett om man springer snabbt, långsamt eller om man behöver en egen väg för att komma i mål. 

Socialdemokraternas fokusområden

• Likvärdig utbildning på alla skolor och förskolor. Därför krävs fler lärare och behörig personal, samt mindre klasser. 

• Lärarnas arbetssituation behöver förbättras, bland annat genom rekrytering av andra yrkeskategorier för att ge lärare mer tid att vara lärare.

• Stärka kompetensen rörande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på våra förskolor och skolor. 

• Planera för byggandet av fler skolor och förskolor i hela kommunen. 

• Fördela resurser utifrån de specifika utmaningar som varje skola och förskola har.

Vård och omsorg

Både yngre och äldre personer som är i behov av vård, omsorg och service ska ha ett gott liv oavsett var i kommunen man bor. Socialdemokraterna vill minska upplevelsen av ensamhet hos de äldre samt ge bättre förutsättningar att ha ett mer aktivt liv.

Med en växande andel åldersrika i Nynäshamn behövs ett ökat fokus på anpassad vård och boendeformer. Nynäshamn behöver större satsningar och bättre samverkan för att skapa boenden för äldre som inte gör hål i plånboken.

Socialdemokraternas fokusområden

• Personalförstärkningar, skapa tillgång till utemiljöer på alla vård- och omsorgsboenden och öka garanterad tid med personal som ansvarar för omvårdnadsplanering för den äldre medborgaren. 

• Inrätta träffpunkter för äldre, inledningsvis bibehålla träffpunkter i Nynäshamn och inrätta träffpunkter i Ösmo, Sorunda och Stora Vika. 

• Förbättra kvaliteten på LSS-boenden i kommunen. 

• Ha kvar rätten till heltidsanställning inom kommunal verksamhet.

Jämlikhet och trygghet

Socialdemokratin vill forma ett samhälle som bygger på alla människors lika värde och rätt. Denna frihet ska gälla alla och därför är jämlikhet frihetens förutsättning.

• Ta fram ett handlingsprogram för att motverka psykisk ohälsa och stärka den psykiska hälsan hos befolkningen i kommunen under 2021.

• Öka HBTQ-kompetensen inom kommunens verksamheter samt verka för utbildning av personal i näringslivet i normkritiskt tänkande.

• Stärka de förebyggande och tidiga insatserna för barn som riskerar att fara illa. 

• Se till att Barnkonventionen verkställs i alla kommunens verksamheter.

Miljö och samhällsbyggnad 

En växande kommun skapar möjligheter för boende i livets alla skeenden. Vår kommun har goda förutsättningar att erbjuda det bästa av landsbygden, småstaden och skärgården.

• Kommunens klimat- och miljömål ska integreras i alla nya detaljplaner som tas fram. Övergödningen av våra vattendrag och sjöar måste stoppas. 

• Områden för ytterligare verksamhetsmark behöver tas fram.

• Bygga ut kollektivtrafiken, samt gång och cykelvägar.

• Införa en bostadsgaranti för medborgare mellan 19 till 27 år som har stått i Nynäshamnsbostäders bostadskö i minst två år. 

• Planera för hyres- och bostadsrättslägenheter anpassade för äldre, samt vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden i alla kommundelar.

Kultur och fritid

• Stärka möjligheterna till spontanidrott i hela Nynäshamns kommun genom att bland annat rusta upp åldersstigna aktivitetsytor. I takt med att vi blir fler i kommunen är det viktigt att fritidsanläggningar och idrottsytor planeras och byggs i alla kommundelar.

• UNG Fritid ska få nog med resurser för att bedriva sin verksamhet i fler kommundelar. Fler fritidsgårdar eller organiserade träffpunkter behövs för yngre. 

LÄS HELA VÅR BUDGET 2021

facebook Twitter Email